İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI

İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri sorumlusu sıfatıyla PİNEA LOJİSTİK TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Kısaca Veri Sorumlusu) olarak, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Tarafınıza ait kişisel veriler IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Çerez kayıtları, KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara ve PİNEA LOJİSTİK TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uygun olarak;
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

gibi amaçların gerçekleştirilmesi için Yazılım Programı – Yurtiçi yöntemlerle, otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak KVKK m. 5 ve 6. Hükümlerine uygun olarak; Kanunlarda Öngörülmesi, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kişisel verilerinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere Veri Sorumlusunun internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi, Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikasından ulaşabilirsiniz.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu tarafından veri sorumlusu sıfatıyla KVKK ve mevzuat gereğince sizin de bilginiz dahilinde ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak aşağıda listelenen yurtiçi ve yurtdışı alıcı gruplarına belirtilen amaçlarla aktarılabilir.

Yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusuna verdiğiniz kişisel verileriniz;

Yurtiçinde aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir.

Yurtiçi Alıcı Grupları:

 • Tedarikçiler
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kamu kurum ve kuruluşlar ile mahkemelerce usulüne uygun olarak talep edilmesi durumunda ve/veya veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sebebi ile veri sorumlusu tarafından işlenen kişisel verileriniz yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmaktadır.

Hukuk müşaviri, muhasebe/mali müşavir ve kamu kuruluşları haricinde, yurt içi gerçek veya tüzel kişiler ile güvenli ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişiler ile paylaşılacak olan kişisel verileriniz iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve veri sorumlusunun sözleşmeden kaynaklı yükümlülüğünün yerine getirilmesi sebepleri ile paylaşılmaktadır.

Yurtdışı Alıcı Gruplarına aktarılmamaktadır.

Bilişim hizmeti sunan firmalar ile günümüzde yaygın olarak kullanılan anlık ileti ya da online iletişim kanalları ile hizmet sunumu amacıyla yurt dışı menşeili platform ve uygulamalar olması sebebiyle güvenli ilan edilen ülkeler dışında açık rızanız alınması durumunda paylaşılmaktadır.

Yurtdışına aktarılacak olan kişisel verilerinizden bilişim hizmeti sunan firmalar dışında aktarılacak kişisel verileriniz Gerçek veya tüzel kişiler ile paylaşılacak olan kişisel verileriniz iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve veri sorumlusunun sözleşmeden kaynaklı yükümlülüğünün yerine getirilmesi sebepleri güvenli ilan edilen ülkeler dışında açık rızanız alınması durumunda paylaşılmaktadır.

3. KVKK’unun 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

Tüm talepleriniz için www. pinealogistics.com adresinde bir örneği bulunan ‘’Veri Sahibi Başvuru Formu’’nu doldurabilir veya kendi hazırladığınız başvuru belgesini aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile Veri Sorumlusuna iletebilirsiniz. Veri Sorumlusu tarafından KVKK ‘un 11. Maddesi uyarınca tarafımıza yapacağınız başvurular ivedi ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir. Başvuru talebiniz en geç 30 gün içinde cevap verilip sonuçlandırılacaktır.

Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir.

 • Kişisel verinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenip işlenmediğini öğrenip buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin imzalı bir nüshasını Kazım Dirik Mah. Ankara Cad. 296 Sok. Folkart Time Bornova 1.Blok No:8 K:7 Kapı No:711 Bornova 35100 İzmir adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya başvuru formunu pinea@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.

PİNEA LOJİSTİK TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.