ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI​

PİNEA LOJİSTİK TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri sorumlusu sıfatıyla PİNEA LOJİSTİK TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Kısaca Veri Sorumlusu) olarak, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Tarafınıza ait kişisel veriler Ad-Soyad, Görevi, E-posta adresi, Telefon no v.b., İmza, TC kimlik no v.b., İletişim adresi, Adres no, Unvan, Banka Hesap IBAN Bilgisi, Doğum tarihi, Doğum yeri, Diploma bilgileri, Transkript bilgileri v.b., Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Ehliyet Belge No, Sürücü Sicil Numarası, Görsel Kayıtlar, Medeni hali, Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Bordro bilgileri, Dava dosyasındaki bilgiler v.b., Ücret Bilgisi, İşe giriş-çıkış belgesi kayıtları, Çalışan Banka Hesap Bilgileri, Anne-Baba Adı, Cilt No-Sıra No-Birey Sıra No, Cinsiyeti, Meslek, Mezuniyet Bilgisi, Net Gelir ve Brüt Gelir Bilgisi, İşe Giriş-İşten Ayrılış Tarihleri, Din Bilgisi (Nüfus Cüzdanında Yer Alan Din Bilgisi), Nüfus cüzdanı seri sıra no, Fatura Bilgisi (Finans), Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), İcra maaş haczi ve nafaka bilgileri, Hesap ve Ödeme Bilgileri (Vergi Kimlik No, IBAN Mizan vb.), İş Yeri Sicil No Bilgileri (SGK), Çalışan SGK Sicil No, Telefon Numarası, Dijital İmza, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl-İlçe Bilgisi, Uyruk, IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b., Sistem ve Uygulama Kullanıcı Hesap Bilgileri (Kullanıcı adları,e-mail hesapları,son login tarihleri, IP bilgileri vb), Çerez kayıtları, İş Yeri Adresi, Bulunduğu yerin konum bilgileri v.b., Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler v.b., Arama Geçmişi, İşlem Bilgileri, KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara ve PİNEA LOJİSTİK TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uygun olarak;
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Fesih İşlemlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

gibi amaçların gerçekleştirilmesi için Belge Aslı, E-Posta – Yurtiçi, Form – Belge, Bilgisayar Ortamı, Hard Copy, Excel Programı, Yazılım Programı – Yurtiçi, Muhasebe Programı, El yazısı, E-Posta – Yurtdışı, Belge Yönetim Yazılımı, Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi, Web Tabanlı Yazılım yöntemlerle, otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak KVKK m. 5 ve 6. Hükümlerine uygun olarak; Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri, Sözleşme İmzalanması, Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması, Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi, Kanunlarda Öngörülmesi Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kişisel verilerinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere Veri Sorumlusunun internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi, Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikasından ulaşabilirsiniz.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu tarafından veri sorumlusu sıfatıyla KVKK ve mevzuat gereğince sizin de bilginiz dahilinde ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak aşağıda listelenen yurtiçi ve yurtdışı alıcı gruplarına belirtilen amaçlarla aktarılabilir.

Yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusuna verdiğiniz kişisel verileriniz;

Yurtiçinde Danışmanlık, Vergilendirme İşlemleri sebeplerine dayanılarak aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir.

Yurtiçi Alıcı Grupları:

 • Tedarikçiler
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Hukuk Müşaviri
 • Mali Müşavir
 • Hukuk Müşaviri – Mali Müşavir

Kamu kurum ve kuruluşlar ile mahkemelerce usulüne uygun olarak talep edilmesi durumunda ve/veya veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sebebi ile veri sorumlusu tarafından işlenen kişisel verileriniz yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmaktadır.

Hukuk müşaviri, muhasebe/mali müşavir ve kamu kuruluşları haricinde, yurt içi gerçek veya tüzel kişiler ile güvenli ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişiler ile paylaşılacak olan kişisel verileriniz iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve veri sorumlusunun sözleşmeden kaynaklı yükümlülüğünün yerine getirilmesi sebepleri ile paylaşılmaktadır.

Yurtdışında aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir.

Yurtdışı Alıcı Grupları:

 • Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Tedarikçiler

Bilişim hizmeti sunan firmalar ile günümüzde yaygın olarak kullanılan anlık ileti ya da online iletişim kanalları ile hizmet sunumu amacıyla yurt dışı menşeili platform ve uygulamalar olması sebebiyle güvenli ilan edilen ülkeler dışında açık rızanız alınması durumunda paylaşılmaktadır.

Yurtdışına aktarılacak olan kişisel verilerinizden bilişim hizmeti sunan firmalar dışında aktarılacak kişisel verileriniz Gerçek veya tüzel kişiler ile paylaşılacak olan kişisel verileriniz iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve veri sorumlusunun sözleşmeden kaynaklı yükümlülüğünün yerine getirilmesi sebepleri güvenli ilan edilen ülkeler dışında açık rızanız alınması durumunda paylaşılmaktadır.

3. KVKK’unun 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

Tüm talepleriniz için www. pinealogistics.com adresinde bir örneği bulunan ‘’Veri Sahibi Başvuru Formu’’nu doldurabilir veya kendi hazırladığınız başvuru belgesini aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile Veri Sorumlusuna iletebilirsiniz. Veri Sorumlusu tarafından KVKK ‘un 11. Maddesi uyarınca tarafımıza yapacağınız başvurular ivedi ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir. Başvuru talebiniz en geç 30 gün içinde cevap verilip sonuçlandırılacaktır.

Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir.

 • Kişisel verinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenip işlenmediğini öğrenip buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin imzalı bir nüshasını Kazım Dirik Mah. Ankara Cad. 296 Sok. Folkart Time Bornova 1.Blok No:8 K:7 Kapı No:711 Bornova 35100 İzmir adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya başvuru formunu pinea@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.

PİNEA LOJİSTİK TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.